Cát Tường
  • Hiá»u vá» giải pháp cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear

   á»c tai Äiá»n tá»­ là má»t thiết bá» Äiá»n tá»­ Äược ÄÆ°a vào bên trong á»c tai giúp các tín hiá»u âm thanh vượt qua các phần bá» tá»n thÆ°Æ¡ng của tai trong và truyá»n thẳng Äến dây thần kinh thính giác. Há» thá»ng á»c tai Äiá»n tá»­ Äược phát minh ra nhằm giúp Äỡ những bá»nh nhân bá» nghe kém dạng dá»c từ mức Äá» nặng cho Äến mức Äá» sâu có thá» giao tiếp dá» dàng, tá»± tin sá»ng má»t cuá»c sá»ng trá»n vẹn bỠích

 • Tin nổi bật
  LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử
 • Bé Nghe - Nói - Hiá»u

  Bảo Hân líu lo sau 2 nÄm cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear

 • Vá» Cochlear

  7/ 10 ngÆ°á»i cấy á»c tai Äiá»n tá»­ trên thế giá»i chá»n Cochlear

  Giải pháp cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear (Ãc) khi máy trợ thính không Äủ Äáp ứng Công nghá» Kỹ thuật và Hiá»u quả Äứng Äầu thế giá»i. Bạn xứng Äáng hÆ°á»ng thụ khả nÄng nghe tá»t nhất

 • Cochlear Viá»t Nam

  Giá»i thiá»u chung

  Công ty Máy trợ thính & Thiết bá» Thính há»c Cát TÆ°á»ng là ÄÆ¡n vá» tiên phong tại Viá»t Nam cung cấp các giải pháp thính há»c hiá»n Äại và Äặc biá»t: máy trợ thính, Äiá»n cá»±c á»c tai, máy Äo thính lá»±c⦠Cát TÆ°á»ng

 • Bé và Cochlear

  Hành trình Äi tìm ngôn ngữ - Bé Hà Linh

  "Mẹ Æ¡i, Bi vẽ quả bóng màu há»ng ạ". Con gái gần 2 tuá»i rưỡi há»n há» mang mảnh giấy ra chá» mẹ líu lo khoe thành tích. Mẹ nhìn em má»m cÆ°á»i. Lâu rá»i mẹ không cảm thấy hạnh phúc nhÆ° thế

 • Dạy Trẻ Sau Khi Cấy Ghép

  Dạy Trẻ Sau Khi Cấy Ghép

  Khi con của bạn Äã Äược cấy Äiá»n cá»±c á»c tai thì má»t Äiá»u rất quan trá»ng Äó là gia Äình bé sẽ có lý do Äá» tin tÆ°á»ng và mong Äợi vào sá»± tiến bá» của bé.
  Viá»c bé nghe tá»t nhÆ° thế nào còn phụ thuá»c vào rất nhiá»u yếu tá», trong Äó bao gá»m cả khoảng thá»i gian trÆ°á»c khi cấy bé có Äược luyá»n tập vá»i máy trợ thính á» bên tai Äó không.

 • Dành cho Cha Mẹ

  Khi con Bạn Äã cấy á»c tai Äiá»n tá»­

  Ba mẹ có con cấy Cochlear theo dõi lá»ch hẹn chá»nh máy, bảo dưỡng thiết bá» Äá» Äảm bảo chất lượng âm thanh con nghe hàng ngày nhé!

 • Kiến Thức Cho Cha Mẹ
 • Kỹ nÄng cần thiết trÆ°á»c khi Äến trÆ°á»ng.

  Trong ekip chÄm sóc dạy trẻ nghe, cha mẹ là thành viên duy nhất hiá»u và nắm rõ toàn bá» lá»ch sá»­ phát triá»n của trẻ, nắm rõ kỹ nÄng xã há»i, các khía cạnh cảm xúc của con mình. Và vì vậy có rất nhiá»u Äiá»u cha mẹ có thá» thá»±c hiá»n tại nhà Äá» há» trợ con tá»i Äa hóa khả nÄng nghe hiá»u và há»c tập.

 • Sá»­ dụng Äiá»u khiá»n từ xa của N5 Cochlear

  Vá»i các bé cấy Cochlear thế há» Nucleus 5 (N5), ba mẹ Äã biết cách sá»­ dụng chức nÄng tuyá»t vá»i của Äiá»u khiá»n từ xa (Remote) Äá» Äảm bảo con luôn Äược NGHE á» Äiá»u kiá»n tá»t nhất chÆ°a?

 • Bài dạy trẻ khi má»i bật máy Cochlear hoặc má»i Äeo máy trợ thính

  Ãm thanh môi trÆ°á»ng: là những âm thanh của tiếng trá»ng, tiếng chuông, xúc xắc, còi xe, gõ của, tiếng chuông Äiá»n thoại, tiếng Äá» vật rÆ¡i, tiếng nÆ°á»c chảy, tiếng máy xay sinh tá», tiếng chảo mỡ khi rán ⦠hoặc có thá» tá»± tạo ra âm thanh bằng cách gõ các Äá» vật, chai nhá»±aâ¦

 • Phụ kiá»n chá»ng ẩm cho Coil

  Má» hôi chảy nhiá»u khiến coil hay bỠẩm, gián Äoạn Äến tín hiá»u nghe của bé, Äặc biá»t là các bé trai. Ba mẹ hãy sá»­ dụng phụ kiá»n chá»ng ẩm cho coil và thao tác theo hÆ°á»ng dẫn Äá» hạn chế coil tiếp xúc trá»±c tiếp vá»i da Äầu gây thấm má» hôi vào coil, gây hÆ° há»ng nhé!

 • 20 kỹ thuật giúp phát triá»n kỹ nÄng NGHE - NÃI

  20 kỹ thuật giúp phát triá»n kỹ nÄng NGHE - NÃI

 • 04 Giai Äoạn trẻ LẮNG NGHE âm thanh

  04 Giai Äoạn trẻ LẮNG NGHE âm thanh

 • Những lÆ°u ý giúp con Äi há»c hòa nhập thoải mái, tá»± tin

  Thá»i gian qua mau, thấm thoắt mà Äã Äến lúc các bé của gia Äình Cochlear chuẩn bá» Äến trÆ°á»ng rá»i. Xin chia sẻ vá»i các cha mẹ những lÆ°u ý Äá» cho con Äến trÆ°á»ng hòa nhập hoàn toàn thoải mái và tá»± tin nhé!

 • Phát triá»n não bá» Äá» Nghe - Hiá»u & Nói

  Phát triá»n não bá» Äá» Nghe - Hiá»u & Nói

 • Các bÆ°á»c thá»±c hiá»n kiá»m tra chất lượng âm thanh của Bá» xá»­ lý âm thanh Cochlear

  Các gia Äình hãy thá»±c hiá»n thao tác này thÆ°á»ng xuyên Äá» luôn Äảm bảo con Äược nghe chất lượng âm thanh tá»t nhất nhé!

 • Lý do cần thay màng bảo vá» Microphone 3 â 4 tháng/ lần?

  Màng bảo vá» Microphone bá» bẩn nhÆ°ng không Äược thay má»i, Äiá»u này ảnh hÆ°á»ng Äến Äá» nét của âm thanh mà con bạn nghe Äược. Hãy luôn Äảm bảo, con bạn luôn Äược-nghe-á»-mức-tá»t-nhất.

 • Phụ kiá»n cần thiết khi sá»­ dụng Máy trợ thính hoặc Äiá»n cá»±c á»c tai

  Sau Äây là má»t sá» phụ kiá»n cần thiết Äá» giám sát, chÄm sóc tá»t thiết bá» nghe Äang sá»­ dụng, Äảm bảo khả nÄng nghe luôn á» trạng thái tá»t nhất.

 • ChÄm sóc và bảo quản dây Coil

  Mẹo khi sá»­ dụng và bảo quản dây Coil - Phụ kiá»n thiết bá» Äiá»n cá»±c á»c tai Cochlear

 • Tin Tức
 • Hai ca cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear Äầu tiên tại BV Viá»t Tiá»p â Hải Phòng

   Ngày 28/5/2019 Äã Äánh dấu má»t má»c son má»i của chuyên ngành Thính há»c Hải Phòng: Phẫu thuật thành công cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear cho 2 bá»nh nhi Äầu tiên tại bá»nh viá»n Viá»t Tiá»p.

 • Thông tin Seminar: KỸ NÄNG THIẾT KẾ KỲ Vá»NG

  Thông tin Seminar: KỸ NÄNG THIẾT KẾ KỲ Vá»NG Cho trẻ khiếm thính theo từng Äá» tuá»i â Vượt thách thức & Thành công ChÆ°Æ¡ng trình Äặc biá»t dành cho phụ huynh có con từ 2 â 10 tuá»i. Thuyết trình: Prof. Leah Labrador - Chuyên gia Quá»c tế Phục há»i Chức nÄng Thính giác AVT

 • Cochlear mùa Giáng sinh âThính lá»±c A+ Äá»ng hành cùng con Äến tuá»i trÆ°á»ng thànhâ

  Bé vui chÆ¡i, cha mẹ gặp gỡ. ChÆ°Æ¡ng trình Äặc biá»t dành cho phụ huynh và bé Äang Äược can thiá»p trợ thính Äá» phát triá»n ngôn ngữ nghe â hiá»u & nói. Thá»i gian: từ 09:30 Äến 11:30 sáng Chủ nhật, ngày 17/12/2017 Äá»a Äiá»m: Trung tâm Há»i nghá» & Nhà hàng Metropole

 • ChÆ°Æ¡ng trình tÆ° vấn Äặc biá»t: âThính lá»±c A+ Äá»ng hành cùng con Äến tuá»i trÆ°á»ng thànhâ

  Dành cho phụ huynh và con Äang Äược can thiá»p trợ thính Äá» phát triá»n ngôn ngữ nghe â hiá»u & nói. Thuyết trình: Bà Leah Labrador - Chuyên gia quá»c tế phục há»i chức nÄng thính giác AVT

 • Ra mắt TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear

  Tháng 12.2016, chuyên gia Thính há»c của vÄn phòng Cochlear Singapore â Cô Eda Chen Äã có mặt tại Viá»t Nam Äá» chính thức giá»i thiá»u vá» TAI NGHE Bà MẬT KANSO của Cochlear vá»i các bác sỹ TMH, giáo viên dạy phục há»i chức nÄng AVT.

 • Ca phẫu thuật cấy á»c tai Äiá»n tá»­ Äầu tiên cho chính bác sỹ Tai MÅ©i Há»ng

  Tháng 10.2016, Bá»nh viá»n Trung Æ°Æ¡ng Quân Äá»i 108 Äã thá»±c hiá»n thành công ca phẫu cấy á»c tai Äiá»n tá»­ cho chính bác sỹ Tai MÅ©i há»ng của bá»nh viá»n bá» mất thính lá»±c hoàn toàn cả hai tai sau biến chứng bá»nh quai bá».

 • CHƯƠNG TRÃNH KỶ NIá»M CHẶNG ÄƯá»NG 20 NÄM PHÃT TRIá»N TẠI HCM

  Sáng Chủ nhật, 21/08/2016 chÆ°Æ¡ng trình ká»· niá»m chặng ÄÆ°á»ng 20 nÄm phát triá»n của Trợ thính Cát TÆ°á»ng & 10 nÄm thành lập vÄn phòng Cochlear Singapore Äược tá» chức tại Trung tâm Há»i nghá» & Nhà hàng Metropole, HCM

 • Há»i thảo cho cha mẹ - CÆ  Há»I GIÃP TRẺ NGHE TUYá»T NHẤT KHI á» TRƯá»NG

  Chiá»u Chủ nhật, 21/08/2016 hÆ¡n 100 gia Äình á» khu vá»±c HCM có con khiếm thính cần can thiá»p trợ thính Äã Äến tham dá»± há»i thảo vá»i chủ Äá» âBEST IN THE SCHOOLâ

 • Há»I THẢO CHO CHA MẸ Vá»I CHỦ Äá» â BEST IN THE SCHOOLâ TẠI Hà Ná»I

  Ngày 20/08/2016, tại trung tâm Sunny AVT Hà Ná»i (Trợ thính Cát TÆ°á»ng), các gia Äình á» khu vá»±c miá»n Bắc có con khiếm thính cần can thiá»p trợ thính Äã Äến tham dá»± há»i thảo vá»i chủ Äá» âBest in the Schoolâ

 • Hà Ná»I - KỶ NIá»M 20 NÄM CÃT TƯá»NG & 10 NÄM COCHLEAR

  Sáng Thứ bảy, 20/08/2016 chÆ°Æ¡ng trình ká»· niá»m chặng ÄÆ°á»ng 20 nÄm phát triá»n của Trợ thính Cát TÆ°á»ng & 10 nÄm thành lập vÄn phòng Cochlear Singapore Äược tá» chức tại khách sạn Nikko, Hà Ná»i

 • CHƯƠNG TRÃNH KỶ NIá»M CHẶNG ÄƯá»NG 20 NÄM PHÃT TRIá»N CỦA TRỢ THÃNH CÃT TƯá»NG & 10 NÄM THÃNH LẬP VÄN PHÃNG COCHLEAR SINGAPORE

  2016 là nÄm Äánh dấu má»c phát triá»n 20 nÄm lá»n mạnh của Trợ thính Cát TÆ°á»ng â ÄÆ¡n vá» tiên phong á» Viá»t Nam cung cấp các giải pháp trợ thính có thÆ°Æ¡ng hiá»u uy tín hàng Äầu trên thế giá»i: Máy trợ thính Äức, Mỹ, Äan Mạch, Thụy Sỹ & á»c tai Äiá»n tá»­ Cochlear (Ãc) 10 nÄm thành lập vÄn phòng á» Singapore.

 • CUá»C THI Ká» CHUYá»N BẰNG VIDEO âMY STORY - HÃNH TRÃNH TÃM LẠI NGÃN NGá»® Lá»I NÃIâ

  Các thành viên của gia Äình Cochlear thân mến, Chào Äón ká»· niá»m 20 nÄm thành lập Trợ thính Cát TÆ°á»ng (Cochlear Viá»t Nam) Ká»· niá»m 10 nÄm thành lập vÄn phòng Cochlear AGM tại Singapore

 • Thính Há»c Trong Äá»i Sá»ng

  Bình thÆ°á»ng chúng ta nghe nhÆ° thế nào?

  Tai ngoài: âm thanh Äược chuyá»n qua á»ng tai ngoài và dá»i vào màng nghÄ©.
  Tai giữa: âm thanh Äược khuyếch Äại nhá» sá»± rung Äá»ng của màng nhÄ© và sá»± hoạt Äá»ng của chuá»i xÆ°Æ¡ng con.
  Tai trong: chuá»i xÆ°Æ¡ng con hoạt Äá»ng tạo nên sá»± chuyá»n Äá»ng của dá»ch trong tai trong kích thích các tế bào lông hoạt Äá»ng.
  Thần kinh thính giác: các tế bào lông hoạt Äá»ng Äá» phân tích những chuyá»n Äá»ng này thành các xung Äiá»n sau Äó truyá»n Äến dây thần kinh thính giác rá»i Äến não bá».

 • Hình ảnh - Album đẹp Quản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCM
  Quản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCMQuản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCMQuản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCMQuản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCM

  Quản lý cấp cao Cochlear AGM Äến HCM

 • Facebook
 • Hotline tÆ° vấn:

  HCM: 0965 449 446

  -

  Hà Ná»i: 0965 449 447

  Tá»ng Äài miá»n phí 18001283

  LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

  LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

 • 254460
 • Đặt hẹn

  (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447