Ná»i buá»n Äã qua â Bé SÆ¡n Nam

Lần Äầu tiên nghe Äược âm thanh, SÆ¡n Nam sợ hãi ôm chặt lấy mẹ và khóc, khoảnh khắc này nhÆ° vỡ òa trong tim mẹ

Há» và tên bé: Nguyá»n SÆ¡n  Nam

Sinh ngày: 14 – 6 – 2010

Ngày cấy Äiá»c cá»±c á»c tai: 11 – 7 – 2012

Äá»a chá»: Thôn Dầu SÆ¡n, xã Suá»i Tân, huyá»n Cam Lâm, tá»nh Khánh Hòa

Khi sinh con, ngÆ°á»i Cha ngÆ°á»i Mẹ nào cÅ©ng mong muá»n con mình sinh ra Äược khá»e mạnh, phát triá»n bình thÆ°á»ng, kháu khá»nh và dá» thÆ°Æ¡ng. SÆ¡n Nam Äược sinh ra cÅ©ng nhÆ° bao bé khác, khi SÆ¡n Nam chào Äá»i là má»t niá»m vui lá»n Äá»i vá»i bá» mẹ và cả gia Äình. SÆ¡n Nam hay Än, chóng lá»n và rất ngoan. Lúc nhá» SÆ¡n Nam vẫn phát triá»n bình thÆ°á»ng, bụ bẫm, dá» thÆ°Æ¡ng và rất nhanh nhẹn. Vá»i SÆ¡n Nam, viá»c á»m Äau cÅ©ng nhÆ° bao Äứa trẻ khác. Khi  Äược hÆ¡n 10 tháng tuá»i thì SÆ¡n Nam bá» á»m do viêm phá»i, SÆ¡n Nam Äược Äiá»u trá» tại trung tâm y tế của Äá»a phÆ°Æ¡ng. á» Äây, bác sÄ© Äã tiêm Streptomycin cho SÆ¡n Nam. Sau 4 ngày Äiá»u trá» nhÆ°ng vẫn không thấy bá»nh của SÆ¡n Nam thuyên giảm, bá» mẹ xin chuyá»n viá»n cho SÆ¡n Nam Äi Äiá»u trá» chá» khác. SÆ¡n Nam Äược gia Äình chuyá»n Äến và Äiá»u trá» tại bá»nh viá»n tÆ° nhân Tín Äức. Má»t tuần sau, SÆ¡n Nam khá»i á»m và Äược xuất viá»n.

Tuy nhiên, sau trận á»m này mẹ thấy SÆ¡n Nam lặng hẳn Äi, không có cảm giác vá»i âm thanh, mẹ thấy lo lắng. Rá»i tình cá», bá» mẹ Äá»c Äược thông tin nếu Äiá»u trá» viêm phá»i bằng thuá»c Streptomycin liá»u cao có thá» sẽ dẫn Äến Äiếc. NhÆ°ng Äây chá» là vấn Äá» nghi ngá» do dùng thuá»c, còn má»t lý do khác là khi mẹ mang thai SÆ¡n Nam 3 tháng Äầu có bá» phát ban nhẹ, lúc Äó không biết bá»nh gì cÅ©ng cho Äó là má»t chuyá»n bình thÆ°á»ng. Bá» mẹ cảm thấy lo lắng thật sá»± khi thấy rõ SÆ¡n Nam không phản ứng vá»i âm thanh nên nhanh chóng cho SÆ¡n Nam vào Bá»nh viá»n Tai MÅ©i Há»ng thành phá» Há» Chí Minh kiá»m tra, lúc Äó SÆ¡n Nam tròn 1 nÄm tuá»i. Kết quả Äo thính lá»±c, SÆ¡n Nam bá» Äiếc sâu cả hai tai. Mặc dù trÆ°á»c Äó Äã rất lo lắng, nhÆ°ng bá» mẹ không nghÄ© kết quả lại Äến mức này. Bá» mẹ và cả gia Äình thá»±c sá»± rất "sá»c"  khi biết SÆ¡n Nam bá» Äiếc, không ai muá»n tin Äó là sá»± thật, má»t sá»± thật Äau lòng.

Cầm kết quả trên tay, mẹ khóc mãi không thôi. Cứ nhìn khuôn mặt ngây thÆ¡, xinh xắn nhÆ° thiên thần của SÆ¡n Nam, mẹ không sao cầm Äược nÆ°á»c mắt. Cảm giác lúc này rất hoang mang, bÆ°á»c Äi vô hÆ°á»ng, không biết cuá»c Äá»i SÆ¡n Nam rá»i sẽ ra sao? Bá» mẹ chá» Æ°á»c sao có thá» gánh hết Äiá»u không may mắn Äó Äá» SÆ¡n Nam Äược nghe và nói nhÆ° bao bé khác. Suy sụp tinh thần, không Än, không ngủ, bá» mẹ nhÆ° trá» thành những con ngÆ°á»i khác. Rá»i lo sợ ngoài vấn Äá» vá» tai, SÆ¡n Nam còn mắc phải bá»nh nào khác không, bá» mẹ lập tức ÄÆ°a SÆ¡n Nam Äến bá»nh viá»n Nhi Äá»ng 1 và 2 kiá»m tra tá»ng quát. Kết quả SÆ¡n Nam không có bá»nh gì khác. Ná»i buá»n vô hạn nhÆ°ng biết làm sao Äược, Äó là sá» phận không may mắn của SÆ¡n Nam. Trải qua những ngày Äau khá», buá»n bã tá»t cùng, bá» mẹ gượng dậy bảo nhau phải vững tâm thì má»i tìm Äược hÆ°á»ng giải quyết tá»t nhất cho SÆ¡n Nam.

Qua tìm hiá»u thông tin trên mạng, bá» mẹ biết Äến Công ty Cát TÆ°á»ng. TrÆ°á»c khi cho SÆ¡n Nam vá» nhà, bá» mẹ ÄÆ°a SÆ¡n Nam Äến Cát TÆ°á»ng kiá»m tra, mong muá»n kết quả khả quan hÆ¡n Äôi chút vì không muá»n tin rằng SÆ¡n Nam Äiếc sâu cả hai tai. Thế nhÆ°ng, ngoài sá»± mong Äợi của bá» mẹ, kết quả cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° của Bá»nh viá»n Tai MÅ©i Há»ng. Äược sá»± tÆ° vấn của bác sÄ© cÅ©ng nhÆ° của Công ty Cát TÆ°á»ng, không phải Äắn Äo nhiá»u, bá» mẹ quyết Äá»nh mua cho SÆ¡n Nam 2 máy trợ thính.

 Dù SÆ¡n Nam Äược Äeo máy há» trợ nhÆ°ng bá» mẹ vẫn tìm má»i cách Äá» làm sao SÆ¡n Nam có thá» nghe và nói Äược. Vá»i mong muá»n Äiá»u kì diá»u sẽ xảy ra vá»i SÆ¡n Nam, bá» mẹ Äã Äi tìm má»i phÆ°Æ¡ng án Äá» chữa trá» nhÆ° châm cứu tại Viá»n châm cứu Trung Æ°Æ¡ng, cấy chá» bằng phÆ°Æ¡ng pháp cá» truyá»n á» Hà Ná»i, và Äã liên há» Äến các thầy lang, thậm chí có ngÆ°á»i cÅ©ng Äã khuyên Äi cúng lá», cầu nguyá»n, bằng phÆ°Æ¡ng pháp tâm linh…(có bá»nh thì vái tứ phÆ°Æ¡ng). NhÆ°ng má»i sá»± cá» gắng Äó vẫn không mang lại kết quả khả quan mà chá» thêm Äau Äá»n cho SÆ¡n Nam và tá»n kém tiá»n bạc. Vì Äiếc sâu cả hai tai nên viá»c Äeo máy trợ thính chá» giúp SÆ¡n Nam nghe Äược những âm thanh lá»n.

Qua sá»± bàn bạc vá»i má»i ngÆ°á»i trong gia Äình, bá» mẹ Äi Äến quyết Äá»nh phẫu thuật cấy Äiá»n cá»±c á»c tai cho SÆ¡n Nam. Bá» mẹ cÅ©ng biết Äó là phÆ°Æ¡ng pháp duy nhất và phải tiến hành sá»m. NhÆ°ng vấn Äá» Äặt ra là, bá» mẹ vừa làm nhà xong, thá»±c sá»± Äang rất khó khÄn vá» kinh tế. Không có tiá»n lại thêm những câu há»i cứ Äặt ra, kiếm tiá»n á» Äâu, liá»u cấy Äiá»n cá»±c á»c tai có khả quan không, khi phẫu thuật có rủi ro gì không, vấn Äá» nghe, vấn Äá» nói sau khi cấy sẽ thế nào, kết quả có nhÆ° ý muá»n không hay tiá»n mất mà tật vẫn mang!!?? Äây cÅ©ng là tâm lý chung của tất cả má»i ngÆ°á»i chứ không riêng gì bá» mẹ khi á» trong hoàn cảnh này. Vì Äến thá»i Äiá»m Äó, viá»c cấy Äiá»n cá»±c á»c tai á» Viá»t Nam vẫn còn má»i mẻ. Má»t vấn Äá» nữa bá» mẹ cÅ©ng rất quan tâm, Äó là nếu cấy Äiá»n cá»±c á»c tai cho SÆ¡n Nam thì sẽ chá»n hãng máy nào ? Vá»i sá»± quan tâm của các thành viên, nhân viên Công ty Cát TÆ°á»ng, các bác sỹ tÆ° vấn, bá» mẹ Äã cá» gắng hết mình vá»i phÆ°Æ¡ng châm hãy giành hết sá»± tá»t Äẹp cho SÆ¡n Nam bằng má»i cách. Qua tìm hiá»u thông tin, bá» mẹ quyết Äá»nh chá»n Äiá»n cá»±c á»c tai của hãng Cochlear Äá» cấy cho SÆ¡n Nam.

Rá»i mẹ nhận Äược thông tin từ công ty Cát TÆ°á»ng có Äợt giảm giá của hãng Cochlear cho các bé cấy Äiá»n cá»±c á»c tai, bá» mẹ bàn bạc và quyết Äá»nh phẫu thuật cho SÆ¡n Nam dá»p này. Äược sá»± hÆ°á»ng dẫn tận tình của Công ty Cát TÆ°á»ng, má»i thủ tục Äã hoàn tất. Cuá»i cùng, SÆ¡n Nam cÅ©ng Äược phẫu thuật cấy Äiá»n cá»±c á»c tai tại Bá»nh viá»n Tai MÅ©i Há»ng thành phá» Há» Chí Minh vào lúc 8 giá» ngày 11 tháng 7 nÄm 2012, khi SÆ¡n Nam Äược 25 tháng tuá»i. BÆ°á»c Äầu phẫu thuật thành công, sá»± lo lắng má»i chá» vÆ¡i Äi chút ít, phía trÆ°á»c còn cả má»t chặng ÄÆ°á»ng khó khÄn.

Gần 1 tháng sau, SÆ¡n Nam Äược lắp bá» phận máy bên ngoài. Lần Äầu tiên nghe Äược âm thanh, SÆ¡n Nam sợ hãi ôm chặt lấy mẹ và khóc, khoảnh khắc này nhÆ° vỡ òa trong tim mẹ. Từ nay SÆ¡n Nam Äã Äược nghe, Äược tiếp xúc vá»i má»i âm thanh, niá»m vui khó có thá» nói bằng lá»i khi thấy con mình Äã có hy vá»ng á» phía trÆ°á»c. Mẹ Äã có thá» mÆ¡ Äến ngày SÆ¡n Nam gá»i “mẹ Æ¡i, bá» Æ¡i". NhÆ°ng Äá» Äược nghe SÆ¡n Nam gá»i, SÆ¡n Nam nói thì chặng ÄÆ°á»ng khó khÄn vẫn còn dài

  Vấn Äá» nghe bÆ°á»c Äầu Äã Äược giải quyết nhÆ°ng làm sao cho SÆ¡n Nam nói Äược lại là vấn Äá» khác, phải kiên trì khá» luyá»n và phải có hiá»u biết nhất Äá»nh. Dù cÅ©ng Äã tìm hiá»u nhiá»u thông tin, tài liá»u nhÆ°ng bá» mẹ thật sá»± thấy lúng túng Äá» bắt Äầu cho SÆ¡n Nam huấn luyá»n nghe và nói. Cho SÆ¡n Nam há»c á» Äâu, lá»ch trình nhÆ° thế nào vẫn là vấn Äá» nan giải vì trÆ°á»c Äó SÆ¡n Nam chÆ°a từng Äược huấn luyá»n hay tham gia can thiá»p sá»m, viá»c nghe và nói vá»i SÆ¡n Nam chá» nhÆ° trang giấy trắng. Những ngày sau khi bật máy, bá» mẹ cho SÆ¡n Nam Äến Công ty Cát TÆ°á»ng Äá» Äược cô Hòa – chuyên gia huấn luyá»n nghe nói cho bé cấy á»c tai - hÆ°á»ng dẫn.  Vá»i sá»± chá» bảo

 tận tình của cô, cùng vá»i viá»c tham gia khóa Äào tạo “Luyá»n nghe và nói cho bé sau cấy Äiá»n cá»±c á»c tai” do Công ty Cát TÆ°á»ng tá» chức, bá» mẹ cÅ©ng dần vạch ra Äược hÆ°á»ng Äi.

Từng bÆ°á»c má»t liên há» cô giáo á» Nha Trang Äá» há»c, Äặc biá»t các nhân viên của Công ty Cát TÆ°á»ng Äã giúp Äỡ, tham mÆ°u, hÆ°á»ng dẫn rất nhiá»t tình. Những ngày Äầu chÆ°a thấy SÆ¡n Nam có biá»u hiá»n gì rõ trong viá»c nghe và nói. Thế nên, thá»i gian này mẹ cảm thấy áp lá»±c rất nặng ná» và lo lắng, không biết SÆ¡n Nam có chậm tiến triá»n không ? Sau bật máy hÆ¡n má»t tháng, cô Hòa Äánh giá SÆ¡n Nam tiến triá»n tá»t, bá» mẹ rất vui. Äó nhÆ° là Äá»ng lá»±c Äá» bá» mẹ và SÆ¡n Nam ná» lá»±c hÆ¡n nữa. Mẹ cÅ©ng cảm thấy bá»t Äi áp lá»±c và lo lắng. Từ má»t Äứa trẻ sá»ng trong im lặng, sau 3 tháng, SÆ¡n Nam Äã nghe và nói Äược má»t sá» từ ÄÆ¡n, dù chÆ°a rõ lắm nhÆ°ng mẹ có thá» hiá»u Äược, Äây là má»t sá»± cá» gắng rất lá»n. Trải qua rá»i má»i thấy giai Äoạn huấn luyá»n sau khi bật máy là giai Äoạn rất khó khÄn và áp lá»±c nhất cho cả SÆ¡n Nam và bá» mẹ. Mẹ Äã lo lắng rất nhiá»u vì bắt Äầu giai Äoạn này, SÆ¡n Nam nhÆ° má»t tá» giấy trắng vá» nghe, hiá»u và nói. Mẹ sợ không biết SÆ¡n Nam có Äạt kết quả theo yêu cầu của giai Äoạn này không ? Phải có sá»± kiên trì từ SÆ¡n Nam, từ cô giáo và cả gia Äình má»i mang lại kết quả. Rá»i SÆ¡n Nam cÅ©ng gá»i Äược “mẹ Æ¡i, bá» Æ¡i” và nói Äược nhiá»u từ khác nữa. Vá»i những trẻ bình thÆ°á»ng thì Äiá»u này thật ÄÆ¡n giản, nhÆ°ng vá»i những bé nhÆ° SÆ¡n Nam, Äiá»n cá»±c á»c tai Äã mang Äến Äiá»u diá»u kì, niá»m vui thật lá»n lao và khó tả.

Dù Äã có má»t bé gái (là chá» của SÆ¡n SÆ¡n Nam), nhÆ°ng những tiếng SÆ¡n Nam gá»i, SÆ¡n Nam nói thật thiêng liêng và mang nhiá»u ý nghÄ©a, chá» các bá», các mẹ á» cùng hoàn cảnh má»i hiá»u hết. Lúc này bá» mẹ Äã dám kì vá»ng SÆ¡n Nam sẽ sá»m nghe và nói nhÆ° các bé cùng tuá»i bình thÆ°á»ng khác. Bá» mẹ và cả gia Äình Äã thật sá»± tin tÆ°á»ng vào thiết bá» Äiá»n cá»±c á»c tai của Cochlear Äã mang Äến Äiá»u kì diá»u cho SÆ¡n Nam. Và cho Äến hôm nay, sau 10 tháng Äược nghe, SÆ¡n Nam có thá» nói  Äược câu có 3 Äến 4 từ, Äã gần nhÆ° má»t trẻ bình thÆ°á»ng, miá»ng thÆ°á»ng xuyên bi bô, nói má»i ngÆ°á»i có thá» hiá»u chứ không riêng gì bá» mẹ. Sau má»t thá»i gian dài phải nghá» Äá» chÄm sóc và dạy cho SÆ¡n Nam, mẹ Äã có thá» yên tâm phần nào Äá» tham gia công tác trá» lại. Tuy nhiên, Äến giá» phút này

cÅ©ng chá» là Äã qua má»t giai Äoạn, khó khÄn vẫn còn nhiá»u á» phía trÆ°á»c, phải có sá»± ná» lá»±c của chính bản thân SÆ¡n Nam, của gia Äình và có sá»± giúp Äỡ của Công ty Cát TÆ°á»ng, hãng Cochlear thì kết quả má»i nhÆ° mong muá»n. Và giá» Äây, bá» mẹ có thá» tá»± tin rằng, không gì có thá» cản trá» bá» mẹ Äem Äến những Äiá»u tá»t Äẹp nhất cho SÆ¡n Nam – con trai yêu của bá» mẹ !

Vá»i những gì mà  SÆ¡n Nam Äã Äược hÆ°á»ng từ những phát minh khoa há»c tiến bá». Bản thân gia Äình có con bá» Äiếc bẩm sinh cÅ©ng hiá»u vá» những ná»i Äau và sá»± bất hạnh của những cháu bé không Äược may mắn khi sinh ra. Mong muá»n rằng hãng Cochlear ngày càng phát triá»n và mang lại niá»m vui cho nhiá»u cháu hÆ¡n nữa. Bá»i hiá»n nay, còn có rất nhiá»u cháu hoàn cảnh khó khÄn không Äược tiếp cận vá»i những thiết bá» Äiá»n cá»±c á»c tai của hãng, Äó là má»t sá»± thiá»t thòi rất lá»n.Vì vậy, gia Äình mong muá»n Hãng Cochlear thÆ°á»ng xuyên Äá»i má»i, nâng cấp những sản phẩm của công ty  ngày càng hiá»n Äại, tiá»n ích và có chÆ°Æ¡ng trình giảm giá hoặc há» trợ cho những trẻ em bá» khiếm thính nhÆ°ng còn khó khÄn vá» Äiá»u kiá»n kinh tế.

Viết bài này, bá» mẹ muá»n Äược chia sẻ ná»i buá»n Äã qua và những niá»m vui Äang từng ngày thắp lên vá»i các bá», các mẹ có con bá» khiếm thính hay tật nguyá»n và toàn thá» cá»ng Äá»ng Cochlear. Sau cùng, cả gia Äình SÆ¡n Nam xin nói lá»i cảm Æ¡n chân thành Äến công ty Cát TÆ°á»ng, hãng Cochlear, Äá»i ngÅ© bác sỹ viá»n Tai MÅ©i Há»ng Thành phá» Há» Chí Minh, các cô giáo Äã nhiá»t tình tạo Äiá»u kiá»n giúp Äỡ, hÆ°á»ng dẫn và cùng sẻ chia Äá»  SÆ¡n Nam có Äược cuá»c sá»ng má»i vá» âm thanh nhÆ° hôm nay.

                                                                          Má»t ngày Äầu tháng 6 nÄm 2013

                                                                                 Bá» và mẹ SÆ¡n Nam

Hotline tư vấn:

HCM: 0965 449 446

-

Hà Ná»i: 0965 449 447

Tá»ng Äài miá»n phí 18001283

Hỗ trợ

Chia sẻ

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA Tư vấn cấy ốc tai điện tử

  • 221879
  • Đặt hẹn

    (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447

    Top